Curs de Formació de Línies de Vida

FORMACIONSCATÀLEG


Descarrega't el nostre catàleg de Formacions d'Espai Vertical

QUÈ SÓN LES LINIES DE VIDA?

Les línies de vida són sistemes de protecció que depenent del seu disseny poden ser de dos tipus: de Restricció de caigudes, les quals ens mantenen allunyats de la zona amb risc de caiguda i les Anti-caigudes, les quals la seva funció és detenir la persona en cas que pateixi una caiguda. Les podem trobar en diferents llocs, com ara: escales, cobertes, arquetes, pous, etc. i poden ser tant horitzontals, com verticals, rígides o flexibles, temporals o fixes.

Per a l'execució dels treballs en què es fan servir les línies de vida hem d'haver rebut informació sobre els riscos presents durant la realització dels treball, formació teoricopràctica específica per a cadascún dels escenaris als quals podem estar exposats, per exemple : antenes, cobertes, ponts grua, etc. tenir l'equip adequat per al treball i haver rebut una formació per al seu ús.

L'objectiu principal d' Espai Formació és poder oferir als participants la capacitació necessària per poder fer ús de les línies de vida i sistemes anti-caigudes de manera segura, per això es presenta la possibilitat de dur a terme els cursos a les instal·lacions on es realitza el treball, de tal manera poder avaluar el risc, els mitjans de protecció existents i poder brindar una solució segura d'accés dels treballadors.


QUIN ÉS L'ABAST DEL CURS?

L'ús de les línies de vida comporta riscos derivats de caràcter inherentment perillós. Per tant s'ha dissenyat aquest curs per tal de poder brindar la formació específica i els coneixements bàsics per a:

-Avaluar els riscos en el lloc de treball.
-Capacitació en l'ús correcte i responsable dels mitjans de protecció per poder reduir o eliminar els riscos presents.


Gràcies a aquesta formació els treballadors tindran les eines per poder desenvolupar la seva feina de manera segura.CONTINGUT DEL CURS


TEÒRIC
 • Normativa aplicable al país de referència.
 • Normes bàsiques de Seguretat.
 • Equips de protecció individual (EPI).
 • Equips de Protecció Col·lectiva, sistemes anticaigudes.
 • Instal·lació de sistemes anticaigudes.
 • Tipologia de línies de vida.
 • Síndrome de l' Arnès.
 • Rescat bàsic d'un accidentat.
 • Actuació en cas de risc greu i emergència.
PRÀCTIC
 • Ús, tractaments, revisió i emmagatzematge de EPI.
 • Simulació de situacions de treball. Tècniques en alçada: posicionament, progressió i auto assegurament.
 • Descripció i ús de proteccions col·lectives i proteccions individuals.
 • Descripció i ús de línies de vida temporals i fixes, verticals i horitzontals.
 • Reconeixement, inspecció prèvia i utilització dels diferents tipus d'accessos amb risc de caiguda.
 • Instal·lació i verificació de diferents punts d'ancoratge.
 • Hissat i descens de càrregues.
 • Simulacre d'evacuació i P.A.S.
REQUISITS
 • Edad major de 18 anys.
 • Bona condició física.
 • Curs de Seguretat en Treballs en Altura.