Curs de Formació de Treballs en Alçada

FORMACIONS
QUÈ SÓN ELS TREBALLS EN ALÇADA?

Els treballs en alçada són els que s'executen sobre els 2 metres d'altura, de manera que els podem incloure en diferents sectors com ara: treballs amb bastides, escales, cobertes, pals, arquetes, pous, etc. i poden ser tant intervencions puntuals com treballs d'alta complexitat.

Per a l'execució dels treballs en alçada de manera segura hem d'haver rebut informació sobre els riscos presents durant la realització dels treballs, formació teoricopràctica específica per a cadascún dels escenaris als quals podem estar exposats, per exemple: torres, pous , línies de vida, bastides, etc. tenir l'equip adequat per al treball i haver rebut una formació per al seu ús.

L'objectiu principal d'Espai Formació és poder oferir als participants la capacitació necessària per poder realitzar la seva feina de manera segura, per això es presenta la possibilitat de dur a terme els cursos a les instal·lacions on es realitza el treball, a poder avaluar el risc, els mitjans de protecció existents i poder brindar una solució segura d'accés dels treballadors.

D'acord amb les necessitats del client es pot acabar la formació en les mateixes instal·lacions o recomanar realitzar-les en el nostre centre de formació.

QUIN ÉS L'ABAST DEL CURS?

Els treballs en alçada són operacions que comporten riscos derivats de caràcter inherentment perillós. Per tant s'ha dissenyat aquest curs per tal de poder brindar la formació específica i els coneixements bàsics per a:

Avaluar els riscos en el lloc de treball.

Capacitació en l'ús correcte i responsable dels mitjans de protecció per poder reduir o eliminar els riscos presents.

Gràcies a aquesta formació els treballadors tindran les eines per poder desenvolupar la seva feina de manera segura.CONTINGUT DEL CURS


TEÒRIC
 • Introducció als treballs en alçada. Acció preventiva i conscienciació sobre responsabilitat i seguretat.
 • Coneixements bàsics sobre prevenció de riscos laborals; legislació vigent i normativa aplicable.
 • Informació relativa als equips de protecció individual (EPI); tipus, components, ús i manteniment.
 • Introducció als sistemes anticaigudes. Ancoratges, línies de vida permanents i temporals.
 • Instalación de línies de vida temporals.
 • Síndrome de l' arnès.
 • Tècniques d'accés i posicionament en alçada.
 • Tècniques d'hissat de material.
 • Actuació en cas d'emergència: P.A.S.
PRÀCTIC
 • Ús, cures, revisió i emmagatzematge de EPI.
 • Nusos bàsics de treball en alçada.
 • Simulació de situacions de treball. Tècniques en alçada: posicionament, progressió i auto assegurament.
 • Descripció i ús de proteccions col·lectives i proteccions individuals.
 • Descripció i ús de línies de vida temporals i fixes, verticals i horitzontals.
 • Reconeixement, inspecció prèvia i utilització dels diferents tipus d'accessos amb risc de caiguda.
 • Instal·lació i verificació de diferents punts d'ancoratge.
 • Hissat i descens de càrregues.
 • Simulacre d'evacuació i P.A.S.
REQUISITS
 • Edat major de 18 anys.
 • Bona condició física.
 • No es requereix experiència prèvia.